Regulamin do umów zawartych do 31.12.2022

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

E-TKANINY.PL § 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep e-tkaniny.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania 
reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez 
Sklep e-tkaniny.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów 
o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu 
e-tkaniny.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r. (Dz. U. 2016poz. 1823)
4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej e-tkaniny.pl 
umożliwiający złożenie Zamówienia.
2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio 
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między 
Klientem a Sprzedawcą.
5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
6. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem e-tkaniny.pl 
7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Aleksandra Piskorska-Szymańska wykonująca działalność gospodarczą 
pod firmą INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, 
miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202,
 REGON: 340329679, adres poczty elektronicznej (e-mail): grupa@grupainterior.pl, 
numer telefonu: +48 600 047 663, 56 674 69 25. BDO 000517075
8. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem 
Sklepu.
9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy 
za pośrednictwem Sklepu.
10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
11. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu 
ze Sprzedawcą.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
1. Sklep e-tkaniny.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone 
na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. 
Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera
 wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, 
co oznacza iż cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie, 
które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Zamówienia można składać:
6.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep e-tkaniny.pl ) – 
24 godziny na dobę przez cały rok,
6.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grupa@grupainterior.pl.
7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego 
postanowień w czasie składania Zamówienia.
9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu 
tj. od 9.00 do 18.00 w dni robocze oraz od 10.00 do 14.00 w soboty. 
Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz święta, 
będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia 
na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi 
przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. 
Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 
4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy 
wraz z formularzem odstąpienia od umowy
4.3. informację, czy istnieje obowiązek wpłaty przez Klienta, zaliczki na poczet złożonego Zamówienia 
w przypadku Produktu nieprefabrykowanego lub służącego zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb, 
w wysokości 30% kwoty Zamówienia. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od dnia przesłania wiadomości e-mail, 
o której mowa w pkt 4. na rachunek bankowy numer 11 1140 2004 0000 3302 5030 8421 
(mBank) INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra z siedzibą w Dobrzejewicach, 
Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202, REGON: 340329679. 
W tytule przelewu należy wpisać "Zaliczka do zamówienia nr........". Po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki 
na koncie bankowym Sprzedawcy Zamówienie zostaje przekazane do realizacji.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży 
między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT, paragon), 
który będzie wysyłany w formie elektronicznej.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
1.3. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl).
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 
11 1140 2004 0000 3302 5030 8421 (mBank S.A.) INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra, 
Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty 
przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności 
za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. 
5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, 
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, 
Regon 301345068.
6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych 
od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
7. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.3 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru 
sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu. 
Termin dostawy Produktu jest podany w jego opisie.
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
Klient, w tym klient spoza Polski, może odebrać produkt osobiście po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym
uzgodnieniu terminu.
4. Koszty dostawy Produktu nie obejmują jego montażu oraz wniesienia do Klienta. 

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU
1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.2. Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od producenta i jest liczony od dnia dostarczenia 
Produktu do Klienta.
1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
1.4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta lub podmiotów, o którym mowa w § 10 Regulaminu
wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem,
o którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, 
są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grupa@grupainterior.pl lub pisemnie na adres: 
Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice.
2.3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących 
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. 
Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
2.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice.
2.5. W przypadku nieprawidłowości wynikających z usługi dostawy (w szczególności uszkodzenia przesyłki) 
prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
2.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia. 
2.7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu 
– nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. 
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu 
Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
2.8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest przekazywana na papierze lub na innym trwałym nośniku np. 
na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem,
o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. 
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot,
o którym mowa w § 10 Regulaminu jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, 
cech i funkcjonowania Produktu.
4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu 
zapłaty, jakiego użył Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu chyba że Konsument lub podmiot, 
o którym mowa w § 10 Regulaminuwyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu wybrał sposób dostawy Produktu
inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
 Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu,
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu
do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu 
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu odstępujący od Umowy Sprzedaży, 
zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu może odstąpić od umowy,
liczy się od dnia w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu 
objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi,
o którym mowa w § 10 Regulaminu w wypadku Umowy Sprzedaży:
9.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta
lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu,
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
Produkty przygotowane specjalnie dla Klienta, np. tkaniny cięte na miarę wg zamówienia nie podlegają zwrotowi.
9.2 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 
Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, 
że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi 
(Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu), 
w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami 
lub podmiotami, o którym mowa w § 10 Regulaminu.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem 
lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu
w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić 
bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem 
lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami
lub podmiotami, o którym mowa w § 10 Regulaminu 
udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny 
sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu 
przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem 
lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu
z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. 
Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe 
od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie 
przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem 
lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu
jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, 
że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności 
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez 
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem
lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW
(obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.)
1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) 
jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta,
pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
2.Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
2.1 niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
2.2 odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,
2.3 prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku,
gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy,
który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, 
w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla
Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 11
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na zawieraniu 
Umów Sprzedaży Produktu,
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w 
Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, 
stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie 
zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania 
przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się 
Usługodawca: 
3.1. komputer z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając 
na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grupa@grupainterior.pl.
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu 
reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. 
Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od jej zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu 
reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 14
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem e-tkaniny.pl korzystają z ochrony
 prawno autorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji) 
są własnością Aleksandry Piskorskiej-Szymańskiej wykonującej działalność gospodarczą 
pod firmą INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres 
do doręczeń: Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202, REGON: 340329679. 
Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia 
jakiejkolwiek zawartości strony e-tkaniny.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek 
z elementów składających się na treść oraz zawartość strony e-tkaniny.pl stanowi naruszenie 
prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu 
pod adresem e-tkaniny.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
 Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane 
na stronie internetowej Sklepu pod adresem e-tkaniny.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce 
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane 
w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. 
Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, 
spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie 
Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu 
zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego 
z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie
Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu 
zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów 
w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji 
lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej 
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających
 przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: 
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. 
Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów 
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie 
roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem 
platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:
 http://ec.europa.eu/consumers/odr/.